การฝึกอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

การฝึกอบรมผู้รับผิดชอบโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

โครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงานโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และโดยความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบโครงการของเมืองนำร่อง  ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 24 – 25  ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภาคีหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาสู่ “เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)” ตลอดจนแนวทางการวางแผนในการรับมือ “เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ (Resilient City)”  โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR)  และเรียนรู้เกี่ยวกับ “เมืองและชุมชนจักรยาน”  เพื่อการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดย ทีมวิทยากรจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  รวมทั้งอัพเดท “ทิศทางสถานการณ์โลกและประเทศไทยหลังการประชุม COP 21 ที่ฝรั่งเศส….ท้องถิ่นไทยควรปรับตัวอย่างไร ?”  โดย วิทยากรจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมอีกด้วย…