ประชุมพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 2

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

ประชุมพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 2

 

 

เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  โครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงานโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และ 3 หน่วยงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ได้จัดการประชุม “คณะทำงานพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  เมืองจักรยาน  และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2  ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  โดยได้นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  มาพัฒนาเนื้อหา กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อให้เทศบาลนำร่องที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ภารกิจหลัก  อันจะสามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ที่ใส่ใจเรื่องโลกร้อน  โดยสามารถบูรณาการเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ทุกระบบของงาน