ประชุมพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

ประชุมพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 1

 

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ได้ประสานพลังร่วมกับ 3 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ-เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และจัดให้มีการประชุม “คณะทำงานพัฒนากรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัด แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  เมืองจักรยาน  และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 1  ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  โดยมีภาคีเครือข่ายเทศบาลคาร์บอนต่ำ  และผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นของกรอบการดำเนินงานและแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบูรณการการดำเนินงานนี้ เข้าไปในภารกิจหลักของแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการนี้ ในระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 เดือน (กันยายน 2558 – สิงหาคม 2560)