ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

ด่วน….รับสมัคร อปท. เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมกำรจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” และ โครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ–เมืองจักรยาน-เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่ท้องถิ่นสุขภาวะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” จำนวนจำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ดาวน์โหลดแผ่นพับความรู้