แบบรายงานความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ 2557 ทม.วังสะพุง

คอลัมน์: เทศบาลนำร่อง

 

แบบรายงานความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ 2557 ทม.วังสะพุง

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

ชื่อโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 : 

1.โครงการอนุรักษ์ต้นสะพุง

2.โครงการหน้าบ้านน่ามอง

3.โครงการรณรงค์จัดการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย

4.โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และผักปลอดสารพิษ

เป็นกิจกรรมที่กำลังดำเนินการในไตรมาศที่ 1-2/2557 

ประเภทของโครงการ : เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2556

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวสุดา  โสภารักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว

โทรศัพท์/อีเมล์ : ๐๘๐-๖๐๒๑๕๙๗ / e-mail:phimsuda๘๔@gmail.com 

โครงการนี้ถูกบรรจุไว้ในแผน : ไม่ระบุแผนงาน

งบประมาณที่ใช้ : -High quality the best and most fashionable replica watchescartier replica online of the replica watches store.