ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ หัวข้อและแนวทางการเขียนโครงการตัวอย่างที่ดี และโปรแกรมวัดปริมาณคาร์บอนฯ ที่ลดลง

คอลัมน์: กิจกรรมหลัก

 

ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ หัวข้อและแนวทางการเขียนโครงการตัวอย่างที่ดี และโปรแกรมวัดปริมาณคาร์บอนฯ ที่ลดลง

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

ด่วน !  การติดตามครั้งนี้ จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลสำเร็จจากการดำเนินการส่งเสริมเทศบาลตลอดระยะเวลา 30 เดือนที่ผ่านมา ว่าสามารถนำหลักการ/แนวคิด/ยุทธศาสตร์เทศบาลคาร์บอนต่ำลงสู่การปฏิบัติ จนนำไปสู่การบรรลุผลโครงการที่ตั้งไว้ และสามารถลดปริมาณคาร์บอนได้มากน้อยเพียงใด 

โครงการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านและทีมงานที่ขับเคลื่อนโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ ทำการรวบรวมผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2557  พร้อมทั้ง คัดสรรโครงการ/กิจกรรมที่ท่านภาคภูมิใจและเห็นว่าจะสามารถเป็น “ตัวอย่างที่ดี” มานำเสนอเป็นหนึ่งใน 84 เรื่องราว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลด “แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสู่เมืองคาร์บอนต่า ของ อปท. นาร่อง ประจาปีงบประมาณ 2556-2557”

ดาวน์โหลด “หัวข้อการเขียนโครงการตัวอย่างที่ดี”

ดาวน์โหลด “โปรแกรมการวัดปริมาณคาร์บอนที่ลดลงจากการดำเนินโครงการ”

ดาวน์โหลด การคำนวณปริมาตรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด 1 ตัน

 

ทั้งนี้ กรุณาส่งไฟล์รายงานในรูปแบบไฟล์ Word และไฟล์ Excel* สำหรับปริมาณคาร์บอนที่ลดลงได้จากการดาเนินโครงการของท่าน  พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไฟล์สแกนแผนพัฒนาที่มีโครงการดังกล่าวระบุอยู่ ไฟล์โลโก้เทศบาล และรูปภาพประกอบเรื่องราว (ไม่เกิน 6 ภาพ) กลับมายังอีเมล์ [email protected]  ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 (เนื่องจากจะต้องนำมาเรียบเรียง และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหากบทความที่เขียนมายังไม่ชัดเจน)  และใคร่ขอความกรุณาให้ “ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดก่อนส่งมายังโครงการ” เนื่องจากข้อมูลรายงานของท่านจะถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป