รายงานความก้าวหน้า เมืองพัทยา เมืองพิชิตพลังงาน ปีงบประมาณ 2556

คอลัมน์: เทศบาลนำร่อง

 

รายงานความก้าวหน้า เมืองพัทยา เมืองพิชิตพลังงาน ปีงบประมาณ 2556

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านเมืองน่าอยู่ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและพลังงาน

ชื่อ อปท.นำร่อง : เมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ : เมืองพิชิตพลังงาน

ชื่อผู้รายงาน : นายสุธีร์ ทับหนองฮี

ตำแหน่ง : รก.ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

โทรศัพท์/อีเมล์ : 083-1013040

ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้

กิจกรรมในแผนงาน : จัดทำโครงการขออนุมัติ รวบรวมสำรวจพื้นที่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้

ระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม : กรกฏาคม – ตุลาคม 2556

ผลที่ได้จากกิจกรรม : อนุมัติโครงการ 1 โครงการ ข้อูมลพื้นที่ ปริมาณขยะ ศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง และจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯอย่างน้อย 500 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ :  ศูนย์เรียนรู้ฯด้านขยะมูลฝอย ชุมชน,โรงเรียน ได้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล ทำให้ปริมาณขยะลดลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง : มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง ปริมาณขยะลดลงและมีการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะในเมืองพัทยาลดลง

วิธีการที่ใช้วัดผลที่ได้ : การจัดตั้งอาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์และปริมาณขยะมูลฝอลลดลง และลดการนำไปกำจัดทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะฯ