โครงการตลาดนัดรีไซเคิล

คอลัมน์: เทศบาลนำร่อง

 

โครงการตลาดนัดรีไซเคิล

 

ผู้เขียน นางนงคราญ กันกา

 

 

 

เทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่  จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยรณรงค์ให้ประชาชนได้คัดแยกขยะ  โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนของตนเอง  ซึ่งขยะที่คัดแยกได้และสามารถนำมารีไซเคิลได้นั้น เทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อ และจะซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด  โดยเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปรับซื้อขยะรีไซเคิล  เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และนำไปสู่การบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์  โดยกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและให้ร่วมมือเป็นจำนวนมาก