เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป

คอลัมน์: น่ารู้ชวนคิด

 

การคำนวณปริมาตรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนัก 1 ตัน

 

ผู้เขียน ทีมงานเทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

 

กำหนดให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซอุดมคติ ซึ่งสามารถคำนวณปริมาตรได้จากสูตร


                   PV  =  (m/MW) R T


หรือ              V  =  [(m/MW) R T] / P


เมื่อ     P  =  ความดันของก๊าซ  (หน่วยเป็น กรัม) 


                   (กำหนดให้เป็นความดันบรรยากาศ = 1 บรรยากาศ)


          V  =  ปริมาตรของก๊าซ  (หน่วยเป็น ลิตร)


          m  =  น้ำหนักของก๊าซ  (หน่วยเป็นกรัม)


                   (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน มีน้ำหนัก = 1,000,000 กรัม)


          MW  =  มวลโมเลกุลของก๊าซ (หน่วยเป็นกรัมต่อโมล)


                   (มวลโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) = 44 กรัมต่อโมล)


          R  =  ค่าคงที่ของก๊าซ  =  0.082  ลิตร บรรยากาศ  โมล-1  เคลวิน-1


          T  =  อุณหภูมิของก๊าซ (หน่วยเป็น เคลวิน)


                   (กำหนดให้อุณหภูมิเป็น 30 องศาเซลเซียส = 30 + 273 = 303 เคลวิน)


 จาก   V  =  [(m/MW) R T] / P


               =  [(1,000,000/44) x 0.082 x 303] / 1


               =  564,682 ลิตร


 


ถ้านำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน ไปบรรจุในถังน้ำมัน 200 ลิตร จะสามารถบรรจุได้ถึง 2,824 ถัง
 


 

ภาพบอลลูนขนาด 1 ตัน

ภาพบอลลูนขนาด 1 ตัน

 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ขนาด 1 ตัน ถ้านำมาบรรจุในถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จะต้องบรรจุถึง 2,824 ถัง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ขนาด 1 ตัน ถ้านำมาบรรจุในถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จะต้องบรรจุถึง 2,824 ถัง