เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป

กิจกรรมหลัก

รายละเอียดโดยย่อ

1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลจากการดำเนินงานออกสู่สาธารณะ


วิธีการ :

- พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์) Facebook YouTube และทางออฟไลน์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ- โทรทัศน์ การส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์ เป็นต้น

- จัดทำสื่อความรู้เรื่องเมืองคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบต่าง ได้แก่ เอกสารข้อมูลควรรู้ การ์ตูนแอนนิเมชั่น คลิปวิดีโอ สกู๊ปเรื่องราวสั้นๆ ฯลฯ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในส่วนของโครงการฯ และศูนย์การเรียนรู้เมืองคาร์บอนต่ำ. ไม่ต่ำกว่า 500 คนภายในปี 2557

สถานภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ

วันที่ 22 มีนาคม2555 : จัดประชุมเทศบาลที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการฯ และบทบาทของศูนย์ฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในระยะแรกได้อาศัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ แล

 

วันที่ 23 มีนาคม 2555 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเวทีเสวนาเรื่อง “เมืองคาร์บอนต่ำ...ฝันหรือความจริงของท้องถิ่น”  จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ร่วมกับสันนิบาตภาคตะวันออก

วันที่ 23 มีนาคม 2555 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านเวทีเสวนาเรื่อง “เมืองคาร์บอนต่ำ...ฝันหรือความจริงของท้องถิ่น” จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสันนิบาตภาคตะวันออก

 

ประสานงานให้คณะศึกษาดูงานของเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา  มาศึกษาดูงานเมืองคาร์บอนต่ำที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่ 22-24  มีนาคม 2555

ประสานงานให้คณะศึกษาดูงานของเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา มาศึกษาดูงานเมืองคาร์บอนต่ำที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2555

 

ประสานกับทางรายการ “มองมุมใหม่” ที่ มาถ่ายทำสารคดีเรื่อง “ชุมชนคาร์บอนต่ำ” ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง และออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

ประสานกับทางรายการ “มองมุมใหม่” ที่ มาถ่ายทำสารคดีเรื่อง “ชุมชนคาร์บอนต่ำ” ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง และออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

 

พัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์  3 ช่องทาง ได้แก่ 

- เว็บไซต์โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ เยี่ยมชมได้ที่  www.lcm.in.th

พัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ - เว็บไซต์โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ เยี่ยมชมได้ที่ www.lcm.in.th

 

- บนเครือข่าย Facebook โดยสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.facebook.com/lowcarboncity.eu

- บนเครือข่าย Facebook โดยสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.facebook.com/lowcarboncity.eu

 

บนเครือข่าย YouTube  โดยสามารถเยี่ยมชมได้ที่
http://www.youtube.com/user/lowcarboncityEU

บนเครือข่าย YouTube โดยสามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.youtube.com/user/lowcarboncityEU

 

จัดทำเอกสารสรุปสำหรับสื่อมวลชน (Press Briefing) เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ และงานพิธีเปิดตัวโครงการ โดยได้ถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้ - เว็บไซต์และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ “กระแสเมืองคาร์บอนต่ำตื่นต

 

 

 


หน้า