เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

 

The Municipality League of Thailand (NMT)

ความเป็นมาในการก่อตั้งสมาคมฯ

 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) หรือที่เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า The National Municipal League of Thailand (NMITL) เป็นสมาคมของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลและเมืองพัทยา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อยู่ในความอุปถัมภ์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นจากความริเริ่มของนายชำนาญ ยุวบูรณ์นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น โดยท่านได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนครกรุงเทพฯ เดินทางไปร่วมในการประชุมใหญ่สหพันธ์เทศบาลนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2502 และเมื่อกลับมาท่านได้นำแนวความคิดที่จะให้เทศบาลต่างๆในประเทศไทยได้รวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมเพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งเพื่อที่จะได้ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการและให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

หลังจากนั้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ 2502 ก็ได้มีการนำแนวความคิดนี้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและผู้ตรวจราชการเทศบาลทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาสันติธรรมจังหวัดพระนคร และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการก่อตั้งสมาคมของเทศบาลทั่วประเทศใช้ชื่อว่า “สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” และให้มีข้อบังคับซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบองค์กรอำนาจหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และได้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก ที่จังหวัดชียงใหม่ซึ่งมติของที่ประชุมใหญ่ ได้เลือก นายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นนายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนแรก

 

และเพื่อให้สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจดำเนินการได้ตามกฎหมาย นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนแรก จึงได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 และกระทรวงศึกษาได้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นได้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2503 และได้จดทะเบียนมีฐานะเป็น “สมาคม” ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ทะเบียนเลขที่ จ.643 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2503 ต่อมาในที่ประชุมใหญ่ ส.ท.ท. ได้มีมติให้ปรับปรุงชื่อและได้จดทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 ให้เรียกชื่อว่า “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย”

 

สารจากนายกสมาคมฯ ถึงโครงการ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยส่งเสริมเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลกับองค์กรของรัฐทุกประเภท และระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ ทั้งนี้ สมาคมฯ เห็นว่า “เทศบาล” คือ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดและมุ่งบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุข และปัจจุบันได้รับมอบหมายภารกิจที่หลากหลายมากขึ้นจากนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน อาทิ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคม ไปจนถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน ทุกท้องถิ่นยังต้องคำนึงถึงการเตรียมรับมือและปรับตัวเพื่อรองรับกับภารกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอันเนื่องมาจากสภาวการณ์ต่างๆ ของโลก ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และน้ำมือของมนุษย์เอง อาทิ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือแม้แต่การรวมกลุ่มพลังความคิดในการแสดงออกต่างๆ ที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้น

 

ดังนั้น นับเป็นความโชคดีที่ “สหภาพยุโรปหรืออียู” ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่สมทบกับสมาคมฯ ในการดำเนินโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา” โครงการนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราชาวเทศบาลที่จะได้ร่วมกันแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่ชัดเจน จนสามารถวางแผนการดำเนินโครงการริเริ่มได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเหมาะสมกับบริบทของเมือง ทั้งนี้ ความพยายามที่จะรวมพลังปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมริเริ่มของเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งคาดหวังว่าจะได้ตัวอย่างที่ดีจนสามารถพัฒนาเป็น “ศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ” ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตด้วย

 

กระผมในนามผู้บริหารสมาคมฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณมายังสหภาพยุโรปและทุกหน่วยงานในการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเทศบาลของเราให้ก้าวไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และอยากฝากความหวังไว้กับ “เทศบาลนำร่อง” ทุกแห่งให้มีความมุ่งมั่นในการทำโครงการริเริ่มภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์จนประสบความสำเร็จ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านตามที่เราทุกคนได้ตั้งใจไว้

 

(นายยงยุทธ วิรางกูล)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

อุปนายก ส.ท.ท.

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

ที่ตั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันส.ท.ท. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

13/8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร.(02)448-5645

โทรสาร.(02)448-5645

อีเมล : contact@nmt.or.th

เว็บไซต์ http://www.nmt.or.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หน้า